Αντικείμενο – Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία» εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και των τεχνών, την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων (της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Φιλολογίας, καθώς και της Συγκριτικής Γραμματολογίας και της Θεωρίας της Λογοτεχνίας), που άλλωστε αποτελούν ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος.

1) Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η διεύρυνση και εμβάθυνση στη γνώση και η προαγωγή της έρευνας στα αντικείμενα της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή της Συγκριτικής Γραμματολογίας και της Θεωρίας της Λογοτεχνίας. Το Πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις προπτυχιακές σπουδές που προσφέρουν Τμήματα Φιλολογίας ή συναφή προς αυτά Τμήματα Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα το Π.Μ.Σ. αποβλέπει:

α’) στην προσφορά εξειδίκευσης με στόχο τη δημιουργία επιστημόνων υψηλού επιπέδου, ικανών να συμβάλουν στην εκπαιδευτική, ερευνητική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας,

β’) στην ανάδειξη νέων επιστημονικών επιτευγμάτων στα επιστημονικά αντικείμενα της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Φιλολογίας, της Γλωσσολογίας, της Ιστορίας της Γλώσσας, της Παλαιογραφίας, της Συγκριτικής Γραμματολογίας και της Θεωρίας της Λογοτεχνίας, παράλληλα με τη χρήση νέων τεχνολογιών στις κλασικές και νεοελληνικές σπουδές.

2) Επιπροσθέτως, το Πρόγραμμα αποσκοπεί στη δημιουργία μεταπτυχιακών σπουδών υψηλών προδιαγραφών, οι οποίες θα συγκρατούν ένα σημαντικό μέρος του επιστημονικού δυναμικού που, διαφορετικά, καταφεύγει στο εξωτερικό για αντίστοιχες σπουδές.

3) Το Π.Μ.Σ. θα διασφαλίζει όλες τις προϋποθέσεις, ώστε οι απόφοιτοι του να μπορούν να στελεχώσουν υπηρεσίες, ιδρύματα, ινστιτούτα και ερευνητικά κέντρα που απαιτούν εξειδικευμένη γνώση στα αντικείμενα του προγράμματος, όπως κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και συναφών Υπουργείων, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα καθώς και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Επίσης, θα δύνανται να εργασθούν ως επιμορφωτές σε Σχολές, Κέντρα ή Ινστιτούτα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και να αναλάβουν έργο Σχολικών Συμβούλων και Στελεχών της Εκπαίδευσης.