ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών έχει ελάχιστη διάρκεια σπουδών τριών (03) εξαμήνων. Οδηγεί στο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία» στις ακόλουθες ειδικεύσεις:

  1. «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία», με αγγλικό τίτλο «Ancient Greek Literature (AGL)».
  2. «Νέα Ελληνική Γλώσσα και Φιλολογία», με αγγλικό τίτλο «Modern Greek Language and Literature (MGLL)».

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα πέντε (05) ακαδημαϊκά εξάμηνα (προκειμένου για την ολοκλήρωση, κατάθεση και αξιολόγηση της Μ.Δ.Ε.).

Το κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις διδακτικές εβδομάδες και ακολουθεί το ακαδημαϊκό ημερολόγιο, όπως αυτό ορίζεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Κάθε μάθημα θα εκτείνεται σε 13 (δεκατρείς) τρίωρες παραδόσεις (39 ώρες) με τη δυνατότητα μελλοντικά, και εφόσον εξασφαλιστεί η απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή, το 30% των παραδόσεων να διεκπεραιώνεται μέσω ασύγχρονης εκπαιδευτικής πλατφόρμας για την υποβολή σεμιναριακών εργασιών εκ μέρους των φοιτητών.

Για την Ειδίκευση «Νέα Ελληνική Γλώσσα και Φιλολογία» οι 90 ΠΜ-ECTS αντιστοιχούν στα οχτώ (08) μαθήματα των δύο (02) διδακτικών εξαμήνων (ανά 30 ΠΜ-ECTS σε κάθε εξάμηνο), τα οποία είναι υποχρεωτικά, ενώ οι υπόλοιπες 30 ΠΜ-ECTS αντιστοιχούν στη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων που ορίζονται από το Πρόγραμμα Σπουδών. Το περιεχόμενο και η διάρκεια των μαθημάτων καθορίζονται κάθε χρόνο από τη Συντονιστική Επιτροπή. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τουλάχιστον 312 ώρες μαθημάτων συνολικά, οι οποίες κατανέμονται σε 156 ανά εξάμηνο (30 πιστωτικές μονάδες-ECTS ανά εξάμηνο). Ενδέχεται να ζητηθεί από μεταπτυχιακούς φοιτητές να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα, προπτυχιακά ή άλλα, του Τμήματος Φιλολογίας ή άλλων, ως προαπαιτούμενα των σπουδών τους, μετά από απόφαση της Σ.Ε. που είναι η μόνη αρμόδια για την καθοδήγηση και παρακολούθηση των μεταπτυχιακών φοιτητών κατά τη διάρκεια των συστηματικών σπουδών τους.

Κάθε μάθημα εκτείνεται στη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου. Εάν για οποιονδήποτε λόγο διδαχθούν λιγότερα από τα 4/5 των προβλεπόμενων για τις εργάσιμες ημέρες διδακτικών ωρών ενός μαθήματος, το μάθημα θεωρείται ως μη διδαχθέν. Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή και παρακολούθηση διαπιστώνεται με ευθύνη των διδασκόντων και διδασκουσών των μαθημάτων.

Αναπληρώσεις των μαθημάτων επιβάλλεται να γίνονται κατόπιν συνεννόησης με τη γραμματεία του Π.Μ.Σ. και τη Σ.Ε. Οι εξετάσεις λαμβάνουν χώρα τρεις φορές τον χρόνο, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Ιδρύματος και ταυτίζονται με τις εξεταστικές περιόδους των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών.

Σε καθένα από τα δύο πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Επιτρέπονται έως 2 απουσίες ανά μάθημα. Η επιτυχής ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών μαθημάτων αξιολογείται με κριτήριο την εκπόνηση μιας μεταπτυχιακής εργασίας ανά μάθημα και μία προφορική παρουσίαση ενώπιον του διδάσκοντος του μαθήματος ή με γραπτή εξέταση. Ο βαθμός εκάστου μαθήματος προκύπτει κατά 60% από την εργασία και 40% από την παρουσίαση ή από την επίδοση του φοιτητή στη γραπτή εξέταση. Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση σε κάθε μάθημα είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του διδάσκοντος.

Δεν υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τις μεταπτυχιακές φοιτήτριες μαθημάτων άλλης ειδίκευσης του ίδιου προγράμματος ή μαθημάτων από άλλα Π.Μ.Σ.

Σε περίπτωση αποτυχίας σε κάποιο μάθημα, ο φοιτητής μπορεί να επαναλάβει τη διαδικασία αξιολόγησης στην (επαναληπτική) εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.

Αν ο μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει δύο φορές στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων, μπορεί να εξεταστεί, ύστερα από αίτηση του, από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων.

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση οχτώ (08) μεταπτυχιακών μαθημάτων, ανατίθεται σε κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή η εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας.

Κάθε φοιτητής καταθέτει αίτηση από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Σεπτεμβρίου κάθε έτους στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. κατονομάζοντας το θέμα και τον επόπτη της διπλωματικής εργασίας ύστερα από συνεννόηση μαζί του και επισυνάπτοντας περίληψη της προτεινόμενης εργασίας.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής θεωρείται ότι περάτωσε επιτυχώς τις σπουδές του και του απονέμεται Δ.M.Σ., εφόσον:

α) συμπλήρωσε τα απαιτούμενα εξάμηνα σπουδών,

β) περάτωσε επιτυχώς τα μαθήματα [βαθμός επιτυχίας είναι το πέντε (05) και άνω της κλίμακας 0-10],

γ) ολοκλήρωσε επιτυχώς τη Μεταπτυχιακή Εργασία [βαθμός επιτυχίας: επτά (07) και άνω της κλίμακας 0-10] και

δ) εκπλήρωσε όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις έναντι του Π.Μ.Σ., καταβάλλοντας τα προβλεπόμενα τέλη φοίτησης.

Λογοκλοπή

Ο κάθε φοιτητής (α’) παραδίδει εργασίες που αποτελούν προϊόν του δικού του, αποκλειστικά, πνευματικού μόχθου, (β’) οφείλει να δηλώνει με σαφήνεια οποιαδήποτε βοήθεια έλαβε από άλλο πρόσωπο, οργανισμό, σύστημα ή/και τις πηγές που χρησιμοποίησε στη συγγραφή της εργασίας του.

Η χρήση αποσπασμάτων, σχεδίων, πινάκων, λύσεων ή ιδεών από άλλες πηγές χωρίς πλήρη αναφορά σε αυτές συνιστά λογοκλοπή και αποτελεί σοβαρό εκπαιδευτικό παράπτωμα.

Η παράδοση εργασίας που έχει εκπονηθεί από τρίτο πρόσωπο συνιστά απάτη και αποτελεί αιτία διαγραφής του φοιτητή. (α’) Το Π.Μ.Σ., για να διασφαλίσει αφενός την υψηλή ποιότητα των παρεχομένων σπουδών και αφετέρου το κύρος και την εγκυρότητα των Τίτλων Σπουδών του, χρησιμοποιεί, δειγματοληπτικά, αυτοματοποιημένα συστήματα ελέγχου πιθανής λογοκλοπής.

(β’) Σε περίπτωση που στοιχειοθετείται υπόνοια λογοκλοπής, το αρμόδιο όργανο του Π.Μ.Σ. για διερεύνηση του προκύπτοντος θέματος είναι η Σ.Ε. και τελικά η Συνέλευση του Τμήματος. (γ’) Η Σ.Ε. μπορεί να εισηγηθεί στη Συνέλευση του Τμήματος την επιβολή ποινών, που μπορεί να φτάσουν έως και τη διαγραφή του φοιτητή από το Πρόγραμμα, ανάλογα με την έκταση της λογοκλοπής που θα διαπιστωθεί.

Αντίγραφα της μεταπτυχιακής εργασίας κατατίθενται από τον μεταπτυχιακό φοιτητή υποχρεωτικώς στη Γραμματεία του Προγράμματος και στη Βιβλιοθήκη της Σχολής.

Η κατάθεση του αντιγράφου στη Βιβλιοθήκη της Σχολής είναι υποχρεωτική προκειμένου να καταχωρισθεί ο βαθμός της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.